ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Онлайнаар төлбөрөө төлөх
Төлбөрийн мэдээллээ дэлгэрэнгүй харах
Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол илгээх
Ажлын захиалга болон дуудлага өгөх
Дуудлагын түүхээ харах
Тоолуурын мэдээлэл, бичилт харах, заалтаа илгээх
Гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх, сунгах

Тоолуурын заалт оруулах заавар

Техникийн нөхцөлийн цахим системд хандах

Тоолуурын лаборатори уруу хандах